TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Yleiset säännökset

1.1. Henkilötietojen käsittelijä (edelleen - "Välittäjä") - Kokemuskauppa Oy, yritystunnus 2173478-3, Rekisteritoimiston osoite Tikkurilantie 55, 01300, Vantaa, puh nr. +358 931574744. Välittäjän ylläpitämän verkkokaupan verkko-osoite www.kokemuskauppa.com.

1.2. Tietosuojakäytännön ja alla olevien henkilötietosääntöjen ("säännöt") tarkoituksena on säännellä ja määritellä selkeästi henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen välittäjän kanssa.

1.3. Sääntöjen tarkoituksena on tarjota henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja käsittelyä koskevat perussäännöt henkilötietojen oikeuksille teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä Suomen henkilötietolakien ja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) oikeudellisen suojan varmistamiseksi. 2016/679 (jäljempänä asetus (EU) 2016/679) ja muut lait ja lainsäädäntö, joilla vahvistetaan henkilötietojen suoja, noudattaminen ja täytäntöönpano.

1.4. Välittäjän yrityksessä työskentelevien työntekijöiden, jotka käsittelevät välittäjän hankkimia henkilötietoja tai pääsevät henkilötietoihin tiettyjä operatiivisia toimintoja noudattaen, on noudatettava näitä sääntöjä.

1.5. Rekisteröityneen asiakkaan katsotaan tutustuneen ja lukeneen nämä säännöt, kun hän suostuu henkilötietojensa käsittelyyn.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

2.1. Välittäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

2.1.1. Välittäjän ylläpitämät verkkokaupat www.kokemuskauppa.com kävijöiden rekisteröinti verkkosivustolle ja rekisteröityneiden käyttäjien kirjautumistunnus, jotta kävijät voivat ostaa lahjakortteja verkosta.

2.1.2. Asiakaspalvelutarkoituksiin, jotta verkkokaupan kävijät voivat ostaa lahjakortteja verkosta sekä rekisteröintiä ja tunnistamista varten.

2.1.3. Alennusten myöntämisen estämiseksi ja laittomien alennusten saamiseksi.

2.1.4. Suoramarkkinointia varten tarjota välittäjän asiakkaille ja verkkokaupan kävijöille tai tiedottaa heille välittäjän tarjoamista palveluista (yksin tai yhteistyökumppaneidensa kanssa), julkaista kampanjoita ja alennuksia, toivottaa vieraat ja asiakkaat tervetulleiksi välittäjän verkkosivustolle sekä välittäjän että asiakkaan julkisissa ja henkilökohtiaisissa tilaisuuksissa.

2.1.5. Kanta-asiakasohjelmien kehittämiseksi tarjotaan välittäjän verkkokaupan vierailijoille ja asiakkaille mahdollisuus osallistua järjestettyihin arpajaisiin, kampanjoihin ja peleihin, tarjota säännöllisille vierailijoille / asiakkaille erikoistarjouksia ja lisäalennuksia.

2.1.6. Asiakaspalvelutarkoituksiin lahjakorttien ostaminen yhteistyökumppaneilta, jotka jakavat niitä yhteistyösopimusten perusteella.

2.2. Välittäjä kerää henkilötietoja vain sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Välittäjä käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia ja tarkoituksia varten vain, jos henkilö on saanut siihen etukäteen suostumuksensa.

2.3. Välittäjäyrityksessä työskentelevien työntekijöiden on henkilötietojen käsittelyssä noudatettava tässä luvussa esitettyjä periaatteita ja edellytyksiä.

3. Henkilötietojen lähteet

3.1. Välittäjä kerää henkilötietoja seuraavista lähteistä:

3.1.1. Näiden sääntöjen 2.1.1 kohdassa tarkoitetut henkilötiedot on hankittava suoraan henkilöltä, kun henkilö rekisteröityy välittäjän verkkokauppaan ja perustaa henkilökohtaisen käyttäjätilin.

3.1.2. Näissä säännöissä määritellyt henkilötiedot kohdasta 2.1.2. hankitaan suoraan henkilöltä, kun henkilö tekee ostoksen välittäjän ylläpitämässä verkkokaupassa ja antaa tiedot ja suostuu niiden edelleen käyttämiseen oston aikana.

3.1.3 Näiden sääntöjen 2.1.6 kohdassa tarkoitetut henkilötiedot saadaan lahjakorttien jakelijoilta, jotka jakavat lahjakortteja välittäjälle yhteistyösopimusten perusteella, kun rekisteröity tulee kumppanin luokse ostamaan lahjakortin.

3.1.4. Näissä säännöissä määritellyt henkilötiedot kohdissa 2.1.3., 2.1.4. ja 2.1.5. hankitaan suoraan henkilöltä, tekemällä ostoksen henkilölle välittäjän ylläpitämässä verkkokaupassa, rekisteröimällä ja syöttämällä asiaankuuluvat tiedot välittäjän verkkosivustolle tai muulla tavalla ottamalla yhteyttä välittäjään ja toimittamalla asiaankuuluva välittäjän palvelu vastaanottohetkellä.

3.1.5. Välittäjällä on oikeus vastaanottaa henkilötietoja muilta henkilötietojen tarjoajilta (mukaan lukien henkilötietojen vastaanottaminen asianomaisilta yrityksiltä tehtyjen henkilötietojen raportointisopimusten mukaisesti) Suomen henkilötietojen oikeudellisesta suojasta annetun lain mukaisesti ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti.

3.2. Välittäjä ei saa kerätä tai käsitellä ylimääräisiä henkilötietoja, ja henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tarkoituksenmukaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita.

3.3. Välittäjä sääntöjen 2.1.1 ja 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. ja 2.1.6. mukaisesti kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja tarkoituksiin: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja IP-osoite. Voi myös kerätä tietoja asuinosoitteesta, jonka mukaan asiakkaalle voidaan antaa alennuksia.

3.4. Välittäjä voi lisäksi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja: puhelinnumero, sähköposti, osoite, nimi, ostohistoria ja harrastukset.

3.5. Välittäjä voi myös käsitellä muita henkilötietoja, kuitenkaan rajoittamatta Suomen henkilötietojen oikeudellisesta suojasta annetun lain ja muiden henkilötietojen käsittelyä säätelevien lakien ja asetusten soveltamista.

3.6. Vain yli 16-vuotiaat voivat käyttää verkkokauppaa. Alle 16-vuotiaiden ei pitäisi toimittaa henkilötietojaan ilman vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta. Vanhemmat tai huoltajat, jotka saavat tiedon, että heidän alle 16-vuotiaan alaikäisen lapsensa käyttää välittäjän ylläpitämää verkkokauppaa, mutta vanhemmat tai huoltajat eivät ole samaa mieltä, voivat pyytää poistamista sähköpostitse info@kokemuskauppa.com ja kaikki siihen liittyvät tiedot poistetaan.

4. Henkilötietojen käsittely, varastointi ja aikarajat

4.1. Välittäjän on käsiteltävä henkilötietoja tarkasti, oikeudenmukaisesti ja laillisesti. Välittäjän on käsiteltävä henkilötietoja, jos käsittely on välttämätöntä välittäjän tai kolmannen henkilön, jolle henkilötiedot ovat laillisesti toimitettu, oikeutetun edun kannalta ja jos rekisteröidyn edut eivät ole tärkeämpiä tarvittaessa.

4.2. Välittäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen henkilötietojen oikeudellista suojaa koskevaa lakia, yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja näitä sääntöjä sekä sisäistä lainsäädäntöä. Asiakkaalla, jolla on syytä uskoa, että hänen henkilötietojaan käsitellään virheellisesti, on oikeus tehdä valitus valtion tietosuojavaltuutetulle.

4.3. Käsiteltävien henkilötietojen on oltava tarkkoja ja ne voidaan päivittää ajan tasalle, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyä varten. Henkilötiedot päivitetään ja mukautetaan, kun rekisteröidylle ilmoitetaan muutoksesta sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Rekisteröityneet käyttäjät voivat muuttaa henkilökohtaisia tietoja käyttäjätilillään.

4.4. Henkilötiedot on tallennettava siten, että yksilön henkilöllisyys voidaan tunnistaa, jos se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty ja käsitelty.

4.5. Välittäjän yrityksen henkilötietoja hallitsevat vain työntekijät, joille tiedot ovat välttämättömiä työtehtävien suorittamiseksi:

4.5.1. Markkinointitoimista vastaavat henkilöt.

4.5.2. Henkilöt, jotka vastaavat suorasta viestinnästä asiakkaiden kanssa.

4.5.3. Tietotekniikan ylläpidosta vastaavat henkilöt.

4.5.4. Henkilöt, jotka vastaavat konfliktien hallinnasta ja asiakkaiden tai sivun kävijöiden esittämien vaatimusten käsittelystä.

4.6. Välittäjän valtuuttamien henkilöiden ja hallinnoijan on varmistettava tietosuojan perusperiaatteiden noudattaminen. Näiden henkilöiden on tarvittaessa toteutettava aiheelliset toimenpiteet, kuten määräykset ja suositukset, varmistaakseen henkilötietoja käsittelevän henkilöstön henkilötietojen rekisterinpitäjän velvoitteiden noudattamisen.

4.7. Rekisteröidyille taataan oikeus tietää henkilötietojensa käsittelystä, tallennetuista henkilötiedoista, tarkoituksista, joita varten niitä käsitellään, kenelle näiden vastaanottajille tarjotaan, sekä Suomen henkilötietosuojalain täytäntöönpanosta, yleisestä tietosuoja-asetuksesta (EU) 2016/679 ja muut lakisääteiset oikeudet.

4.8. Välittäjän on henkilötietojen rekisterinpitäjänä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötiedot voivat käyttää oikeuksiaan tallennettuihin tietoihin. Rekisteröidyllä, joka on jättänyt hakemuksen ja henkilöllisyystodistuksen, on oikeus tutustua välittäjän tallentamiin henkilötietoihinsa ja näiden tietojen käsittelyyn. Henkilötiedot on asetettava rekisteröidyn saataville viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa rekisteröidyn pyynnön päivämäärästä. Rekisteröidyltä voidaan periä maksu Suomen henkilötietojen oikeudellisesta suojasta annetun lain, yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ottaen huomioon pyynnön täyttämisestä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

4.9. Välittäjän on varmistettava, että kaikki asiaankuuluvat tiedot toimitetaan rekisteröidylle selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa, jota tietokone yleensä käyttää ja lukee.

4.10 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, tuhoamista ja käsittelyn keskeyttämistä. Tämän rekisteröidyn oikeutta käytetään Suomen henkilötietojen oikeudellisesta suojasta annetun lain, yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja muiden säädösten mukaisesti.

4.11 Vääriä, virheellisiä tai puutteellisia tietoja antavat henkilöt ovat vastuussa tästä Suomen lain mukaisesti. Sovittelija ei saa tarkistaa tai sillä ei ole velvollisuutta tarkistaa omasta aloitteestaan henkilöiden toimittamien tietojen aitoutta ja oikeellisuutta.

4.12. Laissa säädetyissä tapauksissa välittäjä voi toimittaa käsiteltyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

4.13 Välittäjäyrityksen johtajan toimeksiannolla nimetään välittäjän keräämien ja tallentamien tietojen käsittelystä vastaavat henkilöt. Henkilötiedot tallennetaan välittäjän asiakkaiden, hallitun verkkokaupan kävijöiden tai 3.1.1-3.1.5 luomalle sähköiselle välineelle henkilökohtaisen tietokannan kohdista hankituista henkilöistä.

4.14. Henkilötietoja säilytetään välittäjätietokannassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jolloin rekisteröity on viimeksi käynyt välittäjän ylläpitämässä verkkokaupassa, jos asiakas tunnistettiin vierailun ajankohtana.

4.15. Näiden sääntöjen 2.1.3 ja 2.1.6 mukaisesti saatuja henkilötietoja on säilytettävä viiden vuoden ajan tietojen toimittamispäivästä tai viimeisestä päivityksestä.

4.16. Tärkeimmät vastaanottajien ryhmät ovat tavaroiden toimitusyritykset ja tilitoimistot.

5. Henkilötietojen turvallisuus

5.1. Välittäjän on varmistettava asianmukaisten hallinnollisten ja teknisten toimenpiteiden toteuttaminen, joiden tarkoituksena on suojata henkilötietoja laittomalta kopioinnilta, tuhoamiselta, muuttamiselta, julkisuudelta tai muulta henkilötietojen käytössä olevalta laittomalta toiminnalta.

5.2. Välittäjän on varmistettava, että kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät tuntevat nämä säännöt. Välittäjän valtuuttaman ja henkilötietoja käsittelevän henkilöstön on pidettävä kaikki henkilötietoihin liittyvät tiedot luottamuksellisina ja luottamuksellisina, paitsi jos voimassa olevien lakien tai asetusten mukaan asiaankuuluvat tiedot julkistetaan. Salassapitoperiaatetta sovelletaan myös sen jälkeen, kun välittäjän työsuhde työntekijään on päättynyt.

5.3. Välittäjän nimeämät työntekijät, jotka työskentelevät henkilötietojen kanssa, sekä työntekijät, joiden tietokoneet tallentavat tai joilla on pääsy henkilötietoihin, käyttävät salasanoja tietokoneissa ja kirjautumisjärjestelmissä, jotka ovat yrityksen sisäisten salasanasuojausmääräysten mukaisia. Nämä laitteet rajoittavat pääsyä tietoihin ja edellyttävät salasanan syöttämistä uudelleen jonkin aikaa käyttämättömyyden jälkeen.

5.4. Välittäjän verkkokauppa toimii siten, että julkisilla Internet-hakukoneilla on maksimaalinen pääsy tallennettuihin henkilötietoihin.

6. Evästeet

6.1. Välittäjä voi tarjota www.kokemuskauppa.com verkkosivuston täysimittaisen palvelun asentamalla evästeitä vierailijan tietokoneelle tai muulle laitteelle.

6.2. Evästeitä käytetään vierailijan / ostajan tunnistamiseen verkkokaupan aiemmaksi vierailijaksi, ostoskoriin lisättyjen tuotteiden tietojen tallentamiseen, verkkosivuston liikennetilastojen keräämiseen jne.

6.3. Sosiaalisen verkoston evästeet on suunniteltu sijoittamaan mahdollisesti kiinnostavia kohteita asiakkaan / vierailijan sosiaalisen verkoston tileille. Näitä evästeitä käyttäjä käyttää myös jakamaan tietyn tuotteen sähköisestä kaupasta sosiaalisen verkoston tilillä tai osoittamaan, että he pitävät yhdestä tai toisesta tuotteesta. Selausevästeet takaavat sujuvan web-selaamisen ja tarjoavat pääsyn verkkokaupan suojatuille alueille. Mainosevästeet on suunniteltu muistuttamaan verkkokaupan kävijöitä kiinnostavista tuotteista. Näiden evästeiden avulla voit nähdä mainostaulut muilla sivuilla. Toiminnalliset evästeet voivat tallentaa tuotteita ostoskoriin, joten kun seuraavan kerran avaat sivun, voit jatkaa ostoksiasi sujuvasti.

6.4. Evästeitä käytetään www.kokemuskauppa.com verkkokaupassa

Evästeen nimi

Kohde

Hankkija

Tyyppi

Päättymispäivä

Minimi - Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen mahdollistamalla perustoiminnot, kuten sivulla navigoinnin ja pääsyn verkkosivuston suojatuille alueille. Sivusto ei voi toimia kunnolla ilman näitä evästeitä.

PrestaShop-#

Ei luokiteltu

kokemuskauppa.com

HTTP

Kuukausi 6571

rc::a

Evästettä käytetään
erottamaan käyttäjät ja
robotit. Sivustolle on
hyödyllistä saada kelvolliset
raportit sivuston käytöstä.

google.com

HTML

Pysyvä

rc::b

Evästettä käytetään
erottamaan käyttäjät ja
robotit.

google.com

HTML

Istunto

rc::c

Evästettä käytetään
erottamaan käyttäjät ja
robotit.

google.com

HTML

Istunto

rc::d-#

Evästettä käytetään
erottamaan käyttäjät ja
robotit.

google.com

HTML

Pysyvä

Tilastot - Tilastoevästeet auttavat verkkosivustojen omistajia ymmärtämään, kuinka vierailijat ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.

_ga

Tallennetaan yksilöllinen
käyttäjätunnus, jota
käytetään tilastotietoihin
kävijän käyttämästä
sivustosta

kokemuskauppa.com

HTTP

2 vuotta

_gat

Käyttäjäliikenteen
määrittämiseen käytettiin
Google Analyticsia

kokemuskauppa.com

HTTP

1 päivä

_gid

Tallennetaan yksilöllinen
käyttäjätunnus, jota
käytetään tilastotietoihin
kävijän käyttämästä
sivustosta

kokemuskauppa.com

HTTP

1 päivä

_hjid

„Hotjar-eväste. Sitä
käytetään, kun käyttäjä
vierailee sivustolla ensimmäisen kerran Hotjar- komentosarjalla. Tätä evästettä käytetään tukemaan Hotjarin käyttäjätunnusta, joka on yksilöllinen kyseiselle sivustolle selaimessa. Tämä varmistaa, että käyttäjän käyttäytyminen hänen myöhempien vierailujensa aikana liitetään samaan käyttäjään.

Hotjar

HTTP

1 vuosi

Markkinointi - Markkinointievästeitä käytetään vierailijoiden seuraamiseen eri verkkosivustoilla. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat osuvia ja kiinnostavia yksittäisen käyttäjän kannalta.

_fbp

Facebook käyttää sitä
tarjoamaan useita
myynninedistämistuotteita,
kuten kolmansien
osapuolten mainostajien
reaaliaikaisia
mainostarjouksia.

kokemuskauppa.com

HTTP

3 kuukautta

ads/ga-audiences

Käytetään Google Adwordsissa
houkuttelemaan uudelleen
kävijöitä, joista
todennäköisesti tulee
asiakkaita kävijän
verkkokäyttäytymisen
perusteella.

google.com

Pixel

Istunto

fr

Facebook käyttää
lähettämään
myynninedistämistuotteiden
sarjoja, kuten kolmansien
osapuolien mainostajia, reaaliajassa.

facebook.com

HTTP

3 kuukautta

NID

Tallennetaan yksilöllinen
käyttäjätunnus, jota
käytetään palaavien
käyttäjien laitteiden
seurantaan. Tunnusta
käytetään kohdistettuun
mainontaan.

google.com

HTTP

6 kuukautta

tr

Facebook käyttää sitä
tarjoamaan useita
myynninedistämistuotteita,
kuten kolmansien
osapuolten mainostajien
reaaliaikaisia
mainostarjouksia

facebook.com

Pixel

Istunto

_smvs

Rekisteröi tietoja vierailijoiden verkkosivustokäyttäytymisestä. Tätä käytetään sisäiseen analysointiin ja verkkosivuston optimointiin.

Sales Manago

HTML

1 päivä

smuuid Seuraa yksittäisiä istuntoja verkkosivustolla, jolloin verkkosivusto voi koota tilastotietoja useista vierailuista. Näitä tietoja voidaan käyttää myös liidien luomiseen markkinointitarkoituksiin. Sales Manago HTML 10 vuosi
smvr Kerää tietoa käyttäjien mieltymyksistä ja/tai vuorovaikutuksesta verkkokampanjan sisällön kanssa - Tätä käytetään CRM-kampanja-alustalla, jota verkkosivustojen omistajat käyttävät tapahtumien tai tuotteiden mainostamiseen. Sales Manago HTML 10 vuosi

Ei luokiteltu

referrer

Ei luokiteltu

kokemuskauppa.com

HTTP

Istunto

referrer_url

Ei luokiteltu

kokemuskauppa.com

HTML

Istunto

AMCV_

Ei luokiteltu

kokemuskauppa.com

HTTP

Istunto

amplitude_id

Ei luokiteltu

kokemuskauppa.com

HTTP

Istunto

6.5. Välittäjän käyttämän verkkokaupan käyttäjät voivat milloin tahansa tarkastella käytettyjä evästeitä, poistaa osan tai kaikki laitteeseen syötetyt evästeet. Evästeiden poistamisen jälkeen tietyt verkkosivuston ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. On suositeltavaa sallia evästeiden sujuva toiminta verkkokaupan kaikkien ominaisuuksien käyttämiseksi. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa evästeiden käyttöön annetun suostumuksen muuttamalla käytetyn verkkoselaimen asetuksia.

7. Loppusäännökset

7.1. Nämä säännöt tulevat voimaan vuonna 2018, 17. huhtikuuta. Lisätietoja voidaan antaa ostosopimuksessa. Välittäjällä on harkintavaltaa muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä, päivitetty tietosuojakäytäntö tulee voimaan sen julkaisemisesta sivustolla.